Priser:

I vår barnehage har vi turpenger og matpenger i tillegg til foreldrebetalingen.

Matpenger inkluderer melk, frokost, lunsj, frukt og varm middag.
Turpengene finansierer turene våre med transport og utstyr.

5 dager kr. 3.230,- pluss matpenger kr. 500,-
4 dager kr. 2.907.- pluss matpenger kr. 400,-
3 dager kr. 2.261,-  pluss matpenger kr. 300,-

Kjøp av enkeltdager kr. 270,-  pr. dag

Søskenmoderasjon;  30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3

En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen er også innført fra 1.mai 2015. 
Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Søknad om redusert sats sendes kommunen vedlagt dokumentasjon på husholdningens
samla inntekt. 
Som dokumentasjon brukes selvangivelse. 
Og dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

VEDTEKTER FOR SENTRUM BARNEHAGE

FORMÅL
Barnehagelovens § 1
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik
som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd
og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.  De skal lære å ta vare på seg selv,
                                                         hverandre og naturen.  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.                                         
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
                                               Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.                                                          Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.                 
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

ÅPNINGSTID
Barnehagen har åpent 5 dager i uka og åpningstiden er 07.00 til 16.30
(åpningstiden kan varieres etter ønske fra foreldre)
Barnehagepersonalet har mulighet til å delta på kurs og planleggingsdager opptil 5 dager i løpet
av året, derfor kan barnehagen bli stengt disse dagene.
Barnehagen er stengt f.o.m 24 desember t.o.m 1.januar og f.o.m mandag etter palmesøndag
t.o.m 2.påskedag.    I august måned har vi stengt de 2 siste ukene før nytt barnehageår starter.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                OPPTAK                                                                                                                       Det blir gjort et samordnet hovedopptak en gang i året(vårhalvåret) til de kommunale og private barnehagene. jfr. bhgloven §17                                            Dette er hovedopptaket. I tillegg blir det gjort et samordna opptak med plasser tildelt fra 1.januar.                                   De som ønsker endring av oppholdstid eller overflytting til annen barnehage må gjøre dette i forkant av hovedopptaket. (innen 1 feb.)
Det blir ikke tatt inn barn med oppstartdato fra 15 mai i et barnehageår.

RETT TIL PLASS I BARNEHAGEN
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass,
                                                                         har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.                                                                     Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utg. av den mnd barnet
fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. Uansett om barnet søker kommunal
eller privat barnehage så er de sikret barnehageplass fram til de skal begynne på skolen.
Sentrums barn må søke overflytting innen 1.feb. det året de fyller 3 år. Alle har rett til
barnehageplass i den kommunen de er bosatt i.
Alle barn i N-F har rett på plass uavhengig av når på året de er født.  Dette gjelder ved hovedopptaket.
Ved fortløpende tildeling skal denne lokale retten være et mål inntil kapasiteten i bhg er nådd.
Dette i samsvar med barnehagelova med forskrifter.

                                                            KRITERIER FOR OPPTAK I PRIORITERT REKKEFØLGE ved tildeling av plass:                                                                                                       1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Krav om sakkyndig vurdering. (barnehagelova §18)                                 2. Barn som har vedtak etter lov om barneverntjenester. (barnehagelova §18)
                                                         3. Barn som har behov for plass p.g.a sosiale og medisinske årsaker hos barnet selv eller familien.                  Krav om dokumentasjon fra relevant faginstans.

                                                       4. Det skal tas hensyn til behovet til de barna som skal begynne på skolen, sånn at de kan gå i gruppe                                                                  med barn de skal begynne på skolen sammen med siste året før skolestart.                                              
5. Det skal tas hensyn til barn som på grunn av alder må endre barnehage.
             Søsken skal så langt det lar seg gjøre prioriteres til plass i samme barnehage.
                                                         Ved tildeling av plass i barnehagen skal det gjøres en total vurdering av barnet sin situasjon,                                                                                    og av miljøet i barnehagen. Det må gjøres en helhetlig vurdering av gruppesammensetning,                                                                   slik at det ikke blir for mange barn med spesielle behov i den enkelte gruppe.
Barn fra andre kommuner kan få plass hvis det er ledig kapasitet.
                        Det er mulig å stå på venteliste til 1. prioritet etter opptak. Dette gjelder også overgang til andre barnehager.

OPPSIGELSE OG ENDRING AV PLASS
Oppsigelsesfristen er en (1) mnd. fra den 1. i den påfølgende mnd.
Oppsigelsen eller endringen skal gjøres i foresatte portalen til Visma Flyt Barnehage
                                         Man kan ikke si opp barnehageplassen (gjelder også enkeltdager) etter 1.mai. (oppsigelse 1.april)                                              Alle plasser som blir avslutta etter dette blir regna som utvidet ferie, og barnehageplassen må betales ut barnehageåret.

PERMISJON
Man kan søke permisjon fra barnehageplassen, men den må sendes skriftlig til eier en mnd før
                                                               aktuell permisjonsperiode.  Fritak fra betaling blir vurdert etter søknad.                                                                                                                                    

FORELDREBETALING
Kommunestyre fastsetter satsene for foreldrebetaling.
Eventuelle endringer vil til vanlig gjelde fra 1. januar hvert år.
Betalingen skjer på etterskudd den 1. i hver måned.
August og Juli er betalingen halvert, sånn att det til sammen blir en betalingsfri mnd i året.
Ved manglende betaling mister man retten til barnehageplassen hos oss
Sykefravær og ferie utover 5 uker gir ikke fritak for betaling

FERIE
Barna skal ha ferie i minst 5 uker i løpet av barnehageåret,
minst 3 av disse skal tas ut mellom mai - august, og minst 2 skal være sammenhengende.
Ferieukene må avvikles før nytt barnehageår starter. (15 aug)
For at det skal regnes som ferieuke må det være 5 sammenhengende dager.
Kurs - og planleggingsdager, og dager barnehagen er stengt i forbindelse med jul og påske kan
regnes som ferie.

SAMARBEIDSUTVALG
Barnehagen skal ifølge barnehageloven §4 ha et samarbeidsutvalg, der foreldre/foresatt, eiere og
ansatte er likt representert.
Foreldrerepresentanten velges på foreldremøte om høsten.
Alle kan bli valgt selv om de ikke er til stede på møte.
Samarbeidsutvalget har rett til å drøfte og uttale seg i saker som er viktige for barnehagen.

TAUSHETSPLIKT
For de ansatte i barnehagen gjelder reglene om taushetsplikt i Forvaltningsloven § 13 /barnehageloven §44
og krav om å levere politiattest jf. barnehageloven §30. Vi har også i følge barnehageloven §45 og §46
opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten.  

                                                                                                          INTERNKONTROLL                                                                                                                                                 Det blir gjennomført internkontroll slik som barnehageloven §9 stiller krav om.                                              

AREALET PÅ BARNEHAGEN
Arealutnyttingen av barnehagen bygger på de rettledende normene som departementet har gitt
for leke- og oppholdsareal innendørs og utendørs.
Normen for inne areal er ca 5,3 m2 pr. barn under 3 år.
Rettledende norm for uteareal er ca. 6 x leke- og oppholdsareal inne.
Barnehagen er godkjent for 28 barn. (0-3 år)

VEDTEKTER
Vedtektene kan forandres av eier.
Kopi av vedtektene skal sendes Nord-Fron kommune.
Disse vedtektene gjelder for Sentrum barnehage fra 01.01.21.


© Copyright Sentrum Barnehage AS