Priser:

I vår barnehage har vi turpenger og matpenger i tillegg til foreldrebetalingen.

Matpenger inkluderer melk, frokost, lunch, frukt og varm middag.
Turpengene finansierer turene våre med transport og utstyr.

5 dager kr. 2.990,- pluss matpenger kr. 500,-
4 dager kr. 2.691.- pluss matpenger kr. 400,-
3 dager kr. 2.093,- pluss matpenger kr. 300,-

Kjøp av enkeltdager kr. 270,-  pr. dag
Turpenger kr. 30,- pr. mnd, uansett antall dager
Søskenmoderasjon;  30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3

En ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen er også innført fra 1.mai 2015. 
Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Søknad om redusert sats sendes kommunen vedlagt dokumentasjon på husholdningens
samla inntekt. 
Som dokumentasjon brukes selvangivelse. 
Og dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

VEDTEKTER FOR SENTRUM BARNEHAGE

FORMÅL
Formålet er at barna får et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn mellom 0-3 år.
Barna får innsikt i tradisjoner og i de kristne og humanistiske verdier, og blir oppdratt til å få et
begynnende bilde av hvordan samfunnet er bygd opp.
Barnehagen skal være ett trygt sted hvor barna kan få utfolde seg.

ÅPNINGSTID
Barnehagen har åpent 5 dager i uka og åpningstiden er 07.00 til 16.30
(åpningstiden kan varieres etter ønske fra foreldre)
Barnehagepersonalet har mulighet til å delta på kurs og planleggingsdager opptil 5 dager i løpet
av året, derfor kan barnehagen bli stengt disse dagene.
Barnehagen er stengt f.o.m 24 desember t.o.m 1.januar og f.o.m mandag etter palmesøndag
t.o.m 2.påskedag.    I august måned har vi stengt siste uka før nytt barnehageår starter.

FERIE
Barna skal ha ferie i minst 5 uker i løpet av barnehageåret,
minst 2 av disse skal være sammenhengende.
Ferieukene må avvikles før nytt barnehageår starter.
For at det skal regnes som ferieuke må det være 5 sammenhengende dager.
Kurs - og planleggingsdager, og dager barnehagen er stengt i forbindelse med jul og påske kan
regnes som ferie.

SAMARBEIDSUTVALG
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg, som er satt sammen av eiere, foreldre og ansatte.
Foreldrerepresentanten velges på foreldremøte om høsten.
Alle kan bli valgt selv om de ikke er tilstede på møte.
Samarbeidsutvalget har rett til å drøfte og uttale seg i saker som er viktige for barnehagen.

TAUSHETSPLIKT
For de ansatte i barnehagen gjelder reglene om taushetsplikt i Forvaltningsloven § 13 og krav
om å levere politiattest jf. Barnehageloven §19. Vi har også i følge Barnehageloven §21 og §22
opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten.

OPPTAK
Det blir gjort et samordnet hovedopptak til de kommunale og private barnehagene
jfr. Barnehagelova §12.
Nye søkere og de som står på venteliste, må hvert år levere ny søknad til hovedopptaket.
Opptaket er enkeltvedtak og kan påklages etter Forvaltningslova §28.
Barn som har plass i Sentrum vil beholde denne til de sier den opp, eller til barnet søker
overflytting til 3-5 års barnehage.
De som ønsker å endre plassen sin må gjøre dette i forkant av hovedopptaket. (innen 1 feb.)
Søknader som kommer utenom hovedopptaket blir behandla fortløpende.
Fo.m. 1/1-16 så har NFK vedtatt at det ikke lengre er mulig å ha 2-dagers opphold i barnehagen.
Valgmulighetene er 3, 4 og 5 dager/uke.

KRITERIER FOR OPPTAK I PRIORITERT REKKEFØLGE
Alle har rett til barnehageplass i den kommunen de er bosatt i jfr. Barnehagelova §12a, 1.ledd.
Uansett om barnet søker kommunal eller privat barnehage så er de sikret barnehageplass fram
til de skal begynne på skolen.
Også alle barn har rett på plass uavhengig av når på året de er født.
Denne retten gjelder ikke i forhold til lokalisering, dagkombinasjoner eller størrelse på plass.
Dette i samsvar med Barnehagelova med forskrifter.

Kriterier i prioritert rekkefølge ved tildeling av plass:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Krav om dokumentasjon. (Barnehagelova §13)
2. Barn som har vedtak etter Lov om Barneverntjenester. (Barnehagelova §13)
3. Barn som har behov for plass p.g.a sosiale og medisinske årsaker hos barnet
selv eller familien. Krav om dokumentasjon.
4. Det skal tas hensyn til behovet til de barna som skal begynne på skolen, sånn at de kan
gå i gruppe med barn de skal begynne på skolen sammen med siste året før skolestart.
5. Søsken skal så langt det lar seg gjøre prioriteres til plass i samme barnehage, men 3
åringene våre som skal over i andre barnehager prioriteres foran søsken.
6. Ved opptak til barnehagen skal det gjøres en total vurdering av barnet sin situasjon, og
av miljøet i barnehagen. Det må gjøres en helhetlig vurdering av gruppesammensetning,
slik at det ikke blir for mange barn med spesielle behov i den enkelte gruppe.
7. Barn fra andre kommuner.
Det er mulig å stå på venteliste til 1. prioritet etter opptak. Dette gjelder også overgang til andre
barnehager.
Opptak utenom hovedopptaket blir gjort av eier og følger opptakskriteriene.

OPPSIGELSE AV PLASS
Oppsigelsesfristen er en (1) mnd. fra den 1. i den påfølgende mnd.
Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres til barnehagen.
Man kan ikke si opp barnehageplassen etter 1.mai. (oppsigelse 1.april) Alle plasser som blir
avslutta etter dette blir regna som utvidet ferie, og barnehageplassen må betales ut
barnehageåret.

FORELDREBETALING
Kommunestyre fastsetter satsene for foreldrebetaling.
Eventuelle endringer vil til vanlig gjelde fra 1. januar hvert år.
Betalingen skjer på etterskudd den 1. i hver måned.
August og Juli er betalingen halvert, sånn att det til sammen blir en betalingsfri mnd i året.
Ved manglende betaling mister man retten til barnehageplassen.
Sykefravær gir ikke fritak for betaling.

AREALET PÅ BARNEHAGEN
Arealutnyttingen av barnehagen bygger på de rettledende normene som departementet har gitt
for leke- og oppholdsareal innendørs og utendørs. (Rundskriv Q- 902 § 12).
Normen for inne areal er 4 m2 netto pr. barn over 3 år, og ca. 1/3 mer pr. barn under 3 år.
Rettledende norm for uteareal er ca. 6 x leke- og oppholdsareal inne.
Barnehagen er godkjent for 18 barn. (0-3 år)
Internkontroll blir gjennomført slik forskriftene sier. Eier/ HMS har ansvaret for dette.

VEDTEKTER
Vedtektene kan forandres av eier.
Kopi av vedtektene skal sendes Nord-Fron kommune.
Disse vedtektene gjelder for Sentrum barnehage fra 01.01.18.


© Copyright Sentrum Barnehage AS